Honorarium

DSC_1618

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest ustalana podczas rozmowy z Klientem.

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ m.in. stopień skomplikowania sprawy, przewidywany czas na wykonanie zlecenia oraz przewidywany nakład pracy.

Wstępna wycena usługi może zostać przesłana Klientowi również za pośrednictwem poczty elektronicznej,  listownie lub faxem.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć kwotę należnego podatku od towarów i usług (aktualnie 23 %).

Moim klientom oferuję  system ustalania wynagrodzenia, obejmujący trzy główne systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, w którym wysokość wynagrodzenia określona jestDSC_1616 z góry w jednolitej kwocie (uiszczane jest odpowiednio za etap postępowania przed Sądem I, Sądem II instancji lub po uprawomocnieniu się wyroku, postępowania wykonawczego oraz przed Sądem Najwyższym);

  • wynagrodzenie w formie stawek godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia (uiszczana jest na podstawie zestawienia czynności podejmowanych przez adwokata w konkretnej sprawie, na każdym jej etapie);

  • w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane jest ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne;

Opłaty sądowe, skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą pokrywa Klient.